โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 
  รายงานประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     โครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร      
 
 
 
   


อบต.บงเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน ดำเนินโครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ...

อบต.บงเหนือ ร่วมกับ อบต.ค้อใต้ ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ.2565...

การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อบต.บงเหนือ ปี พ.ศ.2565...

อบต.บงเหนือ มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)...


อบต.บงเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน ดำเนินโครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ...

อบต.บงเหนือ ร่วมกับ อบต.ค้อใต้ ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ.2565...

การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อบต.บงเหนือ ปี พ.ศ.2565...

อบต.บงเหนือ มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)...

อบต.บงเหนือ มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อทุกหมู่บ้าน...

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

อบต.บงเหนือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
 
 
14 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
22 ต.ค. 2564 ประกาศ ผอ.กกต.อบต.บงเหนือ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอ...
22 ต.ค. 2564 ประกาศ ผอ.กกต.อบต.บงเหนือ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกอง...
19 ต.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
18 ต.ค. 2564 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งฯ
8 ต.ค. 2564 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายการหาเสียง...
19 ก.ย. 2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้า...
12 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกสวัสดี หมู...
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านขาว หมู่ที่ ๕
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบาก หมู่ที่ ๔
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘
5 ก.ย. 2565 โครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ต...
10 ส.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำรวม(ข้างกองคลัง) บริเวณองค์การบร...
10 ส.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำรวม(ข้างกองช่าง) บริเวณองค์การบร...
22 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยโรงน้ำจี...
28 มิ.ย. 2565 ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนหมายเลข บน.๑๑-๒๑ บ้านบ...
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 661129 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -