วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับแต่งพื้นที่รอบอาคาร ศพด.(หลังใหม่) บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปนาแม่บานเย็น บ้านจำปา หมู่ที่ ๓ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหัน - บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 2,10 ( ช่วงที่ 3 ) ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 60 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองโพธิ์ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 3 ) ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานทั่วไป (ครั้งที่ 2 ปี2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
เหมาการให้บริการในระบบแพทย์ฉุกเฉิน (ครั้งที่3 ปี2564)
26  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ แห่ง ประจำเดือนเมษายน (ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โรงเรียน จำนวน ๘ แห่ง (ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ แห่ง (ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง