วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ์ขนมไทย (ขนมถ้วย,ขนมถั่วแปป,ขนมไข่หงษ์,ขนมชั้น) บ้านดอนหัน หมู่ที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมการผลิตของใช้ภายในครัวเรือน บ้านนาถ่อน หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายดวง บ้านนาถ่อน หมู้ที่ 7 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง บธ 5439 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง