วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๑๐ รานการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด. หมู่ที่ ๑ บ้านบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อค่าหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมการทำเทียนหอมไล่ยุง บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษ ศาสนา วัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กค ๑๘๐๗ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง