วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย ภัยธรรมชาติ ปี๖๒ ครั้งที่๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบาก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง วาตภัย (ภัยธรรมชาติ ปี๖๒ ครั้งที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศพด.ม.1) พ.ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบาก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหันไปบ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง