วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบประปาที่ทำการ อบต.บงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสะพานข้ามฝายน้ำล้นและถนนลูกรังภายในตำบลที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเกลี่ยปรับแต่งถนนลูกรังด้วยรถเกรดเดอร์ภายในตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ๒๕๓๐ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง ( สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายหน้าบ้านตาสิน บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ศพด. บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง