วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีต หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพิมพ์พัฒนาไปคำแข้และทางเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองกุงไปอ่างหินแผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนสะอาดไปหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกสวัสดีไปหินแผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง