วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก TCS-HP85/35/36) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete สายแยกบ้านตาสิน บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบงเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสวัสดี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ยู เอช ที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ยู เอช ที โรงเรียน จำนวน ๘ แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง