วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอไรส์ โรงเรียน จำนวน ๘ แห่ง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสานกระเป๋าด้วยพลาสติก บ้านบงเหนือ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสวัสดี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบงเหนือ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสะอาด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาถ่อน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง