วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านตาสาย บ้านบงเหนือ หมูที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าครัวคิมบอม บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบาก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ โรงเรียน จำนวน ๘ แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง