โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 สภา อบต.

(นางสาวรวิภา  ศรีจันทจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
(นายสุเทพ  อุปฌาย์) (นายสถิตย์  ช่างสงวน)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
   
(นายบัณฑิต  เบ้าคำ)   (นายวีระชัย  เริ่มศรี)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   
(นายปิยะ  เพชรพัฒนมงคล)   (นายศักดิ์ชัย  เบิกสีใส)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   
(นายสุเทพ  อุปฌาย์)   (นายทุย  ภูมิภักดี)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
   
(นายสถิตย์  ช่างสงวน)   (นางนุสสรณ์  เต็มตาวงษ์)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   
(นางสาวรวิภา  ศรีจันทจร)   (นายอภิวัฒน์  จิตรมั่น)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   
(นายวันชัย  ศรีสุข)   (นางสาคร  โพธิ์บาย)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 800467 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -