โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 สภา อบต.

 
นายบัณฑิต เบ้าคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายสุเทพ  อุปฌาย์ นายชาญชัย  น้อยหว้า
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นายบัณฑิต  เบ้าคำ (ว่าง) (ว่าง) นางสงบ  เริ่มศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
     
นายชาญชัย  แสนสีมล นายปิยะ  พิพัฒนมงคล นายชาญชัย  น้อยหว้า นายอู่ทอง  ศรีดาดาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
นายสุเทพ  อุปฌาย์ นายมนัส  พลศักดิ์ (ว่าง) (ว่าง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นายสำเรียง  เรืองฤาหาร นายดวง  ปริมาตัง นายบุญถิ่น  บุตรดี นางนุสสรณ์  เต็มตาวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
นายสามารถ  ขันทะโคตร (ว่าง) นายสหสันต์  ต้นเกตุ นายนัฐพล  น้อยจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
     
(ว่าง) นายวิทยา  อาษากิจ นายบุญเพ็ง  วงศ์ศรี นางบุญเพ็ง  ลักษณะเปี้ย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426864 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -