โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

       
    นายจารึก  นันทราช    
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
       
    นายปิยวิทย์  โชติเกียรติ    
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
 
นายทศพร  ทันแล้ว นางวัชราภรณ์ คำควร นายสมชาย  คำควร  นายธวัชชัย  ใบภักดี นางสุฎารัตน์  ศิริจันทร์
  หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
         
         
         
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 705731 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -