โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 
  ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน พฤษภาคม 64)     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร     คู่มือการปฎิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
 
 
 
   


อบต.บงเหนือ มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)...

อบต.บงเหนือ มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อทุกหมู่บ้าน...

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

อบต.บงเหนือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564...


อบต.บงเหนือ มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)...

อบต.บงเหนือ มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อทุกหมู่บ้าน...

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

อบต.บงเหนือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ...

ภาพห้องกิจการสภา อบต.บงเหนือ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง)...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะ่เบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564...
 
 
7 ต.ค. 2563 ประกาศรายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 2563
7 ต.ค. 2563 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร...
1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
9 ก.ค. 2563 ประกาศรายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563
19 มิ.ย. 2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสนัขและแ...
16 เม.ย. 2563 ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนา...
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านขาว หมู่ที่ ๕
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบาก หมู่ที่ ๔
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘
9 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนหันไปดงบัง ...
2 พ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า...
27 พ.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่...
29 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วกั้นบ่อขยะ บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10
29 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2
22 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ ( สายหน้...
22 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ ( สายหน้...
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426862 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -