โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 
  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563     ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1      
 
 
 
   


โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ...

ภาพห้องกิจการสภา อบต.บงเหนือ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง)...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะ่เบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564...


โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ...

ภาพห้องกิจการสภา อบต.บงเหนือ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง)...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะ่เบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาฯ...

กิจกรรมการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน (พ่อนหมอกควัน)...

ภาพกิจกรรมการประชุมสภา อบต.บงเหนือ (ร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2563)...

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์...
 
 
7 ต.ค. 2563 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร...
1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
31 ส.ค. 2563 รายงานการประชุมสภาฯ ร่างข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564
31 ก.ค. 2563 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
19 มิ.ย. 2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสนัขและแ...
10 มิ.ย. 2563 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562
20 ส.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบาก หมู่ที่ 4 ต...
1 ก.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปว...
29 เม.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเ...
27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร...
14 เม.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิมพ์พัฒนา-ดอนหัน ...
13 ม.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านบงเหนือนอก...
23 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมซมถนนลูกรังสายบ้านพิมพ์พัฒนาไปบ้านคำแข้ ห...
23 ธ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพิมพ์พัฒนาไปดอนหัน(สายร...
27 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านบากสายทางไปห้วยทราย หมู่ที...
27 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างปั๊มน้ำมันไปวัดป่ารักษ...
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 353724 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -