โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปวัดป่าแก้ว บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2 )     จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขาว หมู่ที่ ๕     โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘      
 
 
 
   


โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ...

ภาพห้องกิจการสภา อบต.บงเหนือ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง)...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะ่เบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564...


โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ...

ภาพห้องกิจการสภา อบต.บงเหนือ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง)...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะ่เบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาฯ...

กิจกรรมการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน (พ่อนหมอกควัน)...

ภาพกิจกรรมการประชุมสภา อบต.บงเหนือ (ร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2563)...

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์...
 
 
10 มิ.ย. 2563 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562
13 พ.ค. 2563 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
16 เม.ย. 2563 ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนา...
16 เม.ย. 2563 ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนา...
16 เม.ย. 2563 ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนา...
13 เม.ย. 2563 ประกาศกำหนดอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปว...
29 เม.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเ...
27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร...
14 เม.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิมพ์พัฒนา-ดอนหัน ...
10 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านขาว หมู่ที่ 5
4 ส.ค. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปวัดป่าแก้ว บ้านโนนสะอาด ห...
31 ก.ค. 2563 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขาว หมู่ที่ ๕
31 ก.ค. 2563 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘
17 ก.ค. 2563 โครงการวางท่อระบายน้ำทางน้ำเข้ากักเก็บน้ำหนองสวรรค์ บ้านดอนหัน หมู่...
16 ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงขุดรื้อร่องระบายน้ำ ( ร่องดิน) บ้านบงเหน...
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276222 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -