โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 
  รายงานรายจ่ายตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - มีนาคม)     รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (มกราคม - มีนาคม)     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2      
 
 
 
   


อบต.บงเหนือ มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)...

อบต.บงเหนือ มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อทุกหมู่บ้าน...

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

อบต.บงเหนือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564...


อบต.บงเหนือ มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)...

อบต.บงเหนือ มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อทุกหมู่บ้าน...

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

อบต.บงเหนือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564...

โครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ...

ภาพห้องกิจการสภา อบต.บงเหนือ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง)...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะ่เบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564...
 
 
15 ต.ค. 2563 รายผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7 ต.ค. 2563 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร...
1 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
19 มิ.ย. 2563 ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสนัขและแ...
16 เม.ย. 2563 ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนา...
16 เม.ย. 2563 ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนา...
20 ส.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบาก หมู่ที่ 4 ต...
1 ก.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปว...
29 เม.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเ...
27 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร...
14 เม.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิมพ์พัฒนา-ดอนหัน ...
31 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปนาแม่บานเย็น บ้าน...
31 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการปรับแต่งพื้นที่รอบอาคาร ศพด.(หลังใหม่) บ้านบงเหน...
29 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหัน - บ้า...
23 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองโพธิ์ บ้...
16 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 383276 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -