โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ต.ค. 2561    พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 237
  2 ก.ค. 2561    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 236
  2 ก.ค. 2561    พระราชบัญญัติการระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 246
  2 ก.ค. 2561    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 230
  28 มี.ค. 2561    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 238
  12 ก.พ. 2561    พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542 234
  31 ม.ค. 2561    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 232
  10 ม.ค. 2561    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 244
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 427022 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -