โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 กองการศึกษา

 
 นายธวัชชัย ใบภักดี
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 นายภาณุพงศ์ ชำนาญ (ว่าง)  นางสุจินดา จ่างแสง นางสาวสุนัฐดา ธรรมทาทอง  นางสกล แก้วมุงคุณ
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)
นางรัตนา เกษกิ่ง นางมัลลิกา โสเพ็ง นางรุ่งนภา พันสุวรรณ นางพรนิภา สงวนพรหม นางภมร คุณกัณหา
 ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)
  นางสาวช่อฟ้า  ฮุงหวล นางสาวประภัสสร เบ้าคำ  นางประวัตร ตะวัน นางสมหมาย ไชยรบ  นางอริษสา ตอนใต้
 จพง.ธุรการปฏิบัติงาน  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา คำคูณ นางสาววราภรณ์  บุญชาญ  นางสุภาพร สวนบุปผา น.ส.พิสมัย แก้ววิเชียร   นางสาวราภรณ์ สายตรี
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วราภรณ์  ขัดทรายขาว (ว่าง) น.ส.สุดาภา  ไกคะลา นางรัชนีพร  ดวงพิมพ์หาร (ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
         
         
         
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 679695 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -