โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 สำนักปลัด

           
        นายทศพร  ทันแล้ว    
        หัวหน้าสำนักงานปลัด    
     
  นายบุญมี ศูนยราช   นางสุพัตรา  จันทะดวง พันจ่าเอก อติคุณ ณรงค์ธรรม (ว่าง) (ว่าง)
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
  นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ   

จพง.ธรุการปฎิบัติงาน
รักษาการในตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ

จพง.ธุรการชำนาญงาน จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
   
  นางสาววริศรา พรมน้อย   นายธวัชชัย  ศิริจันทร์ นายไพฑูรย์ ยอดแสงคำ นายอานนท์  อรัญปักษ์ นายเกียรติศักดิ์ พรหมจารีย์
  ผช.จนท.บันทึกข้อมูล   ผช.จพง.ป้องกันฯ พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป
   
  นายธีรยุทธ อินทรวิเศษ   นายสมเกียรติ แสนสีมล นายสมชาย เสียงเลิศ นายทวี ชาชมพร นายทรงเกียรติ สารธิยากุล
  พนักงานขับรถ   พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ พนักงานขับรถยนต์
   
  นายสุริโย โคตรภูเวียง   นายหนูพัฒ ธาตุทำเล นายสมจิตร ระดาไสย์ นายประยูร แหนส่วย น.ส.วิรดา  ธิสาชัย
  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ   คนงานประจำรถบรรทุกขยะ คนงานประจำรถบรรทุกขยะ นักการภารโรง    ผช.จพง.สาธารณสุข
             
             
             
             
             
             
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276220 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -